ZWIĄZEK SPORTOWY KOLUCHSTYL

STATUT

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej

ZWIĄZEK SPORTOWY KOLUCHSTYL W BIAŁYMSTOKU

 

 

§ 1

Nazwa, teren, siedziba

 

 1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę „Związek Sportowy Koluchstyl w Białymstoku”, zwany w dalszej części Statutu Związkiem, jest interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych i jednostek prowadzących działalność w zakresie sztuk i sportów walki z wyszczególnieniem dyscypliny Koluchstyl.

 

 1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Białystok.

§  2

Charakter prawny Związku

 1.  Związek Sportowy Koluchstyl w Białymstoku posiada osobowość prawną, działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w oparciu o postanowienia niniejszego Statutu.

 

 1. Związek jest organizacją samorządną, dobrowolną, trwałą i prowadzącą działalność pożytku publicznego.

 

 1. Związek opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy, świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy oraz na pomocy firm, władz państwowych i samorządowych. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudnić pracowników.

 

 1. Związek w ramach swojej działalności współpracuje z władzami państwowymi, samorządowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi, politycznymi, kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi, turystycznymi oraz podmiotami gospodarczymi.

 

 1. Związek  może być członkiem międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym  profilu działania.

 

 1. Związek używa pieczęci, godła, flagi, odznak, znaczków organizacyjnych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

 

§  3

Cele i środki działania

 1. Celem działania  Związku Sportowego Koluchstyl w Białymstoku jest:

a) rozwijanie i popularyzacja dyscypliny sportowej i sztuki walki Koluchstyl w Polsce, a także za granicą,

 

b) integracja środowisk sztuk i sportów walki,

c) współdziałanie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży,

d) rozwijanie zainteresowania aktywnym wypoczynkiem na co dzień w społeczeństwie.

 

 1.  Związek  realizuje swoje cele poprzez następujące środki i metody działania:

 

a) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi, politycznymi, kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi, turystycznymi, samorządem terytorialnym oraz podmiotami gospodarczymi,

 

b) zrzeszenie klubów, stowarzyszeń, jednostek prowadzących działalność w zakresie sztuk i sportów walki z wyszczególnieniem dyscypliny Koluchstyl,

 

c) organizowanie imprez rangi Mistrzostw Polski, Europy, Świata i innych turniejów, pokazy, zgrupowania, konsultacje, szkolenia, imprezy kulturalne i charytatywne, inne imprezy zgodne z innymi przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, itp. dla swoich  członków oraz innych osób fizycznych i prawnych,

 

d) nadawanie uprawnień wynikających z działalności merytorycznej Związku Sportowego Koluchstyl Białymstoku,

 

e) nadawanie i weryfikacja stopni uczniowskich i mistrzowskich zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

 

f) szkolenie i doszkalanie sędziów, instruktorów i trenerów we współpracy z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,

 

g) nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i członkowskich,

 

h) czuwanie nad należytym poziomem etycznym dyscypliny i sztuki walki  Koluchstyl,

 

i) sprawowanie nadzoru nad działalnością merytoryczną członków,

 

j) sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej, wychowawczej oraz organizacyjnej nad członkami,

 

k) przestrzeganie przez członków Statutu, postanowień, regulaminów i zasad uprawiania dyscypliny i sztuki walki Koluchstyl,

 

l) podejmowanie innych przedsięwzięć celowych zgodnych z prawem, jakie okażą się konieczne do realizacji działalności statutowej.

 

 

§  4

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 1. Członkowie Związku dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) honorowych,

c)   wspierających.

 

 1. Członkami zwyczajnymi są członkowie założyciele, osoby fizyczne, a także kluby, stowarzyszenia, jednostki sportów walki uprawiające Koluchstyl i inne sztuki walki oraz okręgowe lub prywatne związki sportowe posiadające osobowość prawną.

 

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się dla rozwoju Związku i działalności przez niego prowadzonej.

 

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która przyczyniła się do powiększenia majątku Związku.

 

 

 1. Nabycie członkostwa następuje po:

a) złożeniu do Zarządu Związku pisemnej deklaracji,

b) opłaceniu składki członkowskiej,

c)   przyjęciu przez Zarząd Związku w poczet członków.

 

 1. Godność członka honorowego nadawana jest przez Zarząd Związku za zgodą kandydata. Kandydaturę na członka honorowego może zgłosić każdy członek zwyczajny.

 

 1. Do podstawowych obowiązków członka zwyczajnego należy:

a) stosowanie się do postanowień  Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,

b) dbałość o stałe podnoszenie poziomu sportowego,

c) dbałość o mienie Związku,

d) opłacanie regularne składek członkowskich,

e) przestrzeganie zasad etyki w stosunkach koleżeńskich i godne reprezentowanie barw Związku.

 

 1. Członek zwyczajny ma prawo:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku Sportowego Koluchstyl w Białymstoku,

b) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz  Związku,

c) korzystanie z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności   Związku,

 

d) czynnego udziału we wszystkich dziedzinach działalności Związku.

 

 1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do:

 

a)     korzystania z wszelkich ulg i ułatwień przyznawanych im przez władze Związku,

b)     uczestniczenia w pracach Związku z głosem doradczym.

 

10. Członkowie wspierający i honorowi Związku zobowiązani są do:

 

a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju  Związku,

b) przestrzegania Statutu, regulaminów oraz przepisów i uchwał obowiązujących w   Związku,

c) dbanie o dobre imię Związku.

 

11. Członek wspierający zobowiązany jest świadczyć zadeklarowaną pomoc.

 

12. Członkowie zwyczajni mogą nawiązywać kontakty z organizacjami zagranicznymi w porozumieniu z Zarządem Związku Sportowego Koluchstyl w Białymstoku.

 

 

13.  Członkostwo ustaje w razie:

a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego będącego osobą prawną,

b) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Związku z uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem,

c) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu,

d) wykluczenie na podstawie prawomocnego wyroku sądu powszechnego skazującego na karę dodatkową utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek (dotyczy osób fizycznych),

e) rozwiązania Związku.

 

14. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Związku. Zarząd Związku jest zobowiązany zawiadomić członka o wykluczeniu, podając przyczynę oraz wskazując władze uprawnioną do rozpatrzenia odwołania.

 

15. Od uchwały Zarządu Związku w sprawie wykluczenia członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tej sprawie jest ostateczna.

 

§ 5

Władze Związku Sportowego Koluchstyl w Białymstoku

 

 1. Władzami Związku są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd Związku,

c) Komisja Rewizyjna,

d) Komisja Dyscyplinarna.

 

 1. Kadencja władz trwa 5 lat. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

 

 1. Uchwały wszystkich władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 

 

§  6

Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Związku i może być zwyczajne                     lub nadzwyczajne.

 

 1. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo –  wyborcze Związku zwoływane jest przez Zarząd Związku raz na pięć lat.

 

 1. Walne Zebranie Członków sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd Związku raz na dwa lata.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Związku:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 1/3 ogółu członków.

 

§  7

 1. Do wyłącznej Kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalanie głównych kierunków i programów sportowej i organizacyjnej działalności Związku,

b) uchwalanie rocznego budżetu Związku,

c) uchwalanie regulaminów działania władz Związku,

d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej,

e) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Związku,

f) wybór i odwoływanie Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej oraz ich poszczególnych członków,

g) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu  lub rozwiązania Związku,

h) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego

Zebrania Członków nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Związku, Komisji

Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej.

 

 1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

 1. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział osoby z głosem doradczym zaproszone przez Zarząd Związku.

§ 8

Zarząd Związku

 1. Zarząd Związku jest organem wykonawczym i składa się z 5 – 10 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, którzy spośród siebie wybierają: Prezesa, 2 Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza i Członków.

 

 1. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

 

 1. Zebrania Zarządu Związku odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

 

 1. Do ważności uchwał Zarządu Związku konieczna jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Związku, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

 

 1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Związku jego uprawnienia przysługują samodzielnie Prezesowi lub Sekretarzowi, a w przypadku ich nieobecności jednemu z Wiceprezesów działającemu wspólnie z jednym z członków Zarządu.

 

§ 9

 1. Do zadań Zarządu Związku należy kierowanie bieżącą działalnością Związku w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, a w szczególności:

 

a) reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c)  uchwalanie okresowych planów działania Związku i budżetu Związku,

d)  powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

e) przyjmowanie protokołów z działalności Komisji Dyscyplinarnej,

f) powoływanie regionalnych przedstawicieli  Związku,

g) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia i wykluczenia członka,

h) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

i) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami,

j) składanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku,

k) reprezentowanie  Związku w międzynarodowych organizacjach,

l) uchwalanie niezbędnych regulaminów związanych z działalnością merytoryczną Związku.

 

§ 10

 1. Członek Zarządu Związku może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu Związku, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Związku.

 

 1. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołanie Członka Zarządu Związku podejmuje Zarząd Związku zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

 1. Odwołany lub zawieszony w czynnościach Członek Zarządu Związku ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały w tej sprawie. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest w tej sprawie ostateczna.

 

§ 11

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności  Związku.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków.
 4. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.

 

 

 1. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowej kontroli działalności statutowej i finansowej Związku,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c) składanie sprawozdań z całokształtu działalności Związku na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami działań Zarządu Związku.

 

§ 12

Komisja Dyscyplinarna

1. Komisja Dyscyplinarna składa się z 3 – 5 członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

 

2. Komisja Dyscyplinarna zgodnie ze swoim Regulaminem czuwa nad dyscyplinarnymi działaniami Związku i obejmuje swoją działalnością wszystkich członków Związku.

 

3. Protokoły z działalności Komisja Dyscyplinarna przedstawia Zarządowi Związku.

 

4. Komisja Dyscyplinarna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskiem wynikającym z ustaleń i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości dyscyplinarnych.

 

5. Komisja Dyscyplinarna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności.

 

6. Komisja Dyscyplinarna działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 13

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie Związku, Komisji Rewizyjnej lub Komisji Dyscyplinarnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Związku. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 członków pochodzących z wyborów.

 

§ 14

Wyróżnienia i kary

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Związku przyznawane są wyróżnienia, nagrody, odznaczenia i medale.

 

 1. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień, nagród, odznaczeń i medali określa Regulamin.

 

§ 15

 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Związku Zarządowi przysługuje prawo wymierzania kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka na okres 1 roku,

d) wykluczenia.

 

 1. Od uchwały Zarządu Związku o ukaraniu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Zarządu Związku. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tej sprawie jest ostateczna.

§ 16

Majątek i fundusze Związku

 1. Na majątek Związku składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Związku składają się:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, zapisy,

c) dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Związkowi,

d) dotacje na zadania zlecone przez samorząd,

e) inne wpływy uzyskane z działalności Związku.

3. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 17

1. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji                w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 

b) przekazywania majątku  na rzecz członków,  członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich,  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 

 

§ 18

 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz  udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy: samodzielnie Prezesa lub Sekretarza lub jednego z Wiceprezesów działającemu wspólnie z jednym z członków Zarządu.

 

§ 19

Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku

 1. Zmiany Statutu lub rozwiązanie się Związku wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Zmiany w Statucie lub uchwalenie nowego Statutu nie wywołują skutków prawnych przed ich wpisaniem do rejestru.
 3. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.

 

§ 20

 1. Statut Związku jest jawny i podlega udostępnieniu każdej zainteresowanej osobie.

 

Zarząd:

Prezes – Katarzyna Koluch

Wiceprezesi – Jan Borawski, Leszek Mentel, 

Sekretarz – Mirosław Guzewicz

Skarbnik – Katarzyna Bielonko

 

Członkowie Zarządu:

 1. Krzysztof Remża
 2. Marcin Hodun

 

Komisja Szkoleniowa:

 1. Wiesław Karol Koluch
 2. Michał Luto
 3. Rafał Boryc

 

Komisja DAN:

 1. Wiesław Koluch
 2. Jan Mikos
 3. Jan Bajena
 4. Wiesław Karol Koluch

 

Komisja Rewizyjna:

 1.  Bogumił Jaworowski
 2. Monika Stokowska
 3. Paweł Zimnoch

 

Komisja Dyscyplinarna:

 1. Przemysław Jaroszewski
 2. Paweł Zalewski
 3. Sebastian Kozłowski

 

Komisja Sędziowska:

 1. Wiesław Karol Koluch
 2. Zdzisław Wołos
 3. Krzysztof Boryc
 4. Andrzej Sokół